نظر سنجی

   
     
آيا اطلاع رسانی و راهنمايی لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست ارائه می گردد؟نحوه برخورد كاركنان با ارباب رجوع را چگونه ارزيابی می نماييد ؟ميزان در دسترس بودن و پاسخگو بودن مديران مجموعه را چگونه ارزيابی مي نماييد ؟تا چه حد از كيفيت آب مصرفی رضايت داريد ؟خدمات ارائه شده در سايت را چگونه ارزيابی می نماييد؟تا چه حد از فشار آب و استمرار جريان آب رضايت داريد؟آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟


ثبت رأی  مشاهده نتایج

تاریخ آخرین به روز رسانی 1396/04/27