فرم ارائه پیشنهادها

 

شركت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

فرم ارايه پيشنهاد

شماره ثبت :

تاريخ ثبت :

تعداد صفحات پيوست: 

عنوان پيشنهاد:                                                                                                                    

 

 

شرح پيشنهاد :

33-ایزولاسیون مخازن بتنی شهرستان شهربابک

34- ایزولاسیون مخازن هوایی بافت

35- ایزولاسیون مخازن هوایی بردسیر

36- ایزولاسیون مخازن هوایی کوهبنان

37- ایزولاسیون مخازن هوایی زرند

38- ایزولاسیون مخازن هوایی کرمان

39-مرئی سازی شیرآلات مدفون شده و ساخت حوضچه شیرآلات

40-مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان کرمان

41- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان بردسیر

42- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان بافت

43- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان شهربابک

44- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان سیرجان

45- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان جیرفت

46-مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان قلعه گنج

47- مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان شهربابک

48- مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان بم

49- مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان منوجان

50- مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان ارزوئیه

در صورت نياز به توضيح بيشتر از برگه اضافه استفاده و ضميمه شود.

آیا در صورت لزوم جهت ارائه توضیحات کاملتر، مایلید در جلسه کمیته اجرایی نظام پیشنهادات شرکت نمائید؟

 

مشخصات فرد یا گروه پیشنهاد دهنده(در پیشنهادهای گروهی ردیف اول مشخصات نماینده گروه نوشته شود).

شماره ثبت پیشنهاد:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

سطح تحصیلات

 

رشته تحصیلی

 

محل خدمت

 

شماره تلفن تماس

 

 

میر مجید تقوی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دفتر استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

فرم ارايه پيشنهاد

شماره ثبت :

تاريخ ثبت :

تعداد صفحات پيوست: 

عنوان پيشنهاد:                                                                                                                    

 

 

شرح پيشنهاد :

33-ایزولاسیون مخازن بتنی شهرستان شهربابک

34- ایزولاسیون مخازن هوایی بافت

35- ایزولاسیون مخازن هوایی بردسیر

36- ایزولاسیون مخازن هوایی کوهبنان

37- ایزولاسیون مخازن هوایی زرند

38- ایزولاسیون مخازن هوایی کرمان

39-مرئی سازی شیرآلات مدفون شده و ساخت حوضچه شیرآلات

40-مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان کرمان

41- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان بردسیر

42- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان بافت

43- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان شهربابک

44- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان سیرجان

45- مهندسی مجدد و تعویض لوله های شبکه توزیع شهرستان جیرفت

46-مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان قلعه گنج

47- مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان شهربابک

48- مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان بم

49- مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان منوجان

50- مهندسی مجدد الکتروپمپ های شهرستان ارزوئیه

در صورت نياز به توضيح بيشتر از برگه اضافه استفاده و ضميمه شود.

آیا در صورت لزوم جهت ارائه توضیحات کاملتر، مایلید در جلسه کمیته اجرایی نظام پیشنهادات شرکت نمائید؟

 

مشخصات فرد یا گروه پیشنهاد دهنده(در پیشنهادهای گروهی ردیف اول مشخصات نماینده گروه نوشته شود).

شماره ثبت پیشنهاد:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

سطح تحصیلات

 

رشته تحصیلی

 

محل خدمت

 

شماره تلفن تماس

 

 

میر مجید تقوی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

دفتر استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/07/24