بازدید رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از شركت آبفار استان کرمان

بازدید رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از شركت آبفار استان کرمان

نویسنده: روابط عمومی/چهارشنبه, 09 اسفند,1396/دسته ها: اخبار

دربازديدمحمدرضا پورابراهیمی رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از شركت آبفار استان درخصوص مسائل وچالش های این شرکت بحث و گفتگو به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمان؛ مدیرعامل شرکت آبفار کرمان در اين ديدار با اشاره به مشكلات  اعتباري اين شركت كه سد راه كارمفيد شده است گفت: در11ماه اخير با 1ميليارد و600ميليون تومان نقدينگي از اعتبارات استاني شركت بزرگ آبفار را اداره كرديم درحالی که اداره چنین شرکتی با 30یا40میلیاردتومان نقدينگي سالهاي قبل هم مشكل بود.

علي رشيدي با بيان اينكه از5هزارو640روستاي استان 2هزارو799روستابالاي 20خانوارجمعيت دارند افزود:

879روستای فاقدآب در استان داريم كه 22روستا در شهرستان كرمان واقع شده اند ولی خوشبختانه اغلب روستاهای کم آب شهرستان کرمان، روستاهای كم جمعيت هستند وروستاهاي پرجمعيت استان درچندسال اخير آبدار شده اند.

وي افزود:شاخص بهره برداري درشهرستان كرمان 57.5 درصد است كه علت كاهش شاخص بهره مندي دراين شهرستان وجود شبكه قديمي وفرسوده آبرسانی است.

رشيدي تصريح كرد: شاخص بهره‌مندي استان62 درصد ومتوسط كشور 72درصد است وما برای رسیدن به شاخص کشوری باید تلاش کنیم.

وي تصريح كرد: 458روستا درشهرستان کرمان داريم كه 57روستا به شكل سيارآبرساني مي شوند و22روستاي فاقد آب بالاي 20خانوار داريم،24هزار و500انشعاب و90مخزن ذخيره آب نیزدرمجموعه آبفارشهرستان کرمان داريم.

مهندس رشيدي بيان كرد: وضعيت اعتبارات شهرستان كرمان نيز در سه سال گذشته به گونه اي بود كه با كاهش تخصیص اعتباری روبرو بودیم ودرسال 93 از9ميليارد و400ميليون تومان 6ميليارد تومان آن تخصيص يافت.

وي افزود: درسال94از 12ميليارد و600ميليون تومان تنها 4ميليارد و800ميليون تومان تخصيص یافت ، درسال 95 نیزاز16ميليارد و500ميليون مبلغ10ميلياردتومان تخصيص يافت.

مهندس رشيدي خاطرنشان كرد: برای سال 96نيز از22ميليارد و600ميليون تومان اعتبارشهرستان كرمان تنها 6ميليارد و700ميليون تومان تخصيص يافته است.

وي رقم اعتبار استاني شركت را 174ميليارد اعتبارذكر كرد وگفت:سال گذشته باتلاش استاندارمحترم ونمایندگان محترم مردم در مجلس این اعتبار مصوب شد،اما از اين رقم 66ميليارد تخصيص داشتيم كه 2ميليارد و800ميليون آن نقد بود ومابقی اسناد خزانه ای بود، كه در11ماه اخير1ميليارد و600ميليون تومان به ما نقدا پرداخت شده وبه عبارتي ما شركت را در11ماه با اين ميزان ناچيز اعتباري اداره كرديم درحالي كه حداقل بايد با 30ميليارد اداره مي شد.

رئيس هيئت مديره شركت آبفار استان كرمان تاكيد كرد: درشركت آبفار كرمان در سطح كشور هميشه حرف اول يا دوم كشور را زديم و140 رتبه كاري دریافت کردیم ولي با اين شرايط تعمير و نگهداري كه مداوم ومستمر و كار روزمره مي باشد و نياز به نقدينگي دارد كار را مشكل مي كند.

رشيدي تصريح كرد: مشكلي كه هست در خصوص اعتبارات تعمير ونگهداري ، شركتي خدماتي مانند آب وفاضلاب روستايي که دائما نياز به ترميم ونگهداري شبكه وخطوط داشته وبه عبارتي تقريبا 30تا40درصد بودجه اش صرف نگهداري وتعمير مي شود، اما در این بحث نادیده گرفته شده است.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه هنوز رديف اعتباري در كشوربراي تعمير ونگهداري شبكه هاي آب روستايي نداريم،اعتبار استاني هم که بعضا به اين بخش می رسد بسیار ناچیز است.

رشيدي افزود:ماحتي برخي پروژه ها را تجميع كرديم وبه پیمانکاران تحویل دادیم تا صرفه جویی شده باشد،درجلسه اي  هم كه با قائم مقام وزيرنيرو داشتيم نيز اين مسئله كمبود اعتبار را براي عبوراز بحران امسال درفصل تابستان مطرح كردیم.

وي تصريح كرد: برخي روستاهاي استان با افت منابع آبي وديگر مشكلات کیفیت آب روبرو هستند و براي عبور از بحران تابستان 18ميلياردتومان نقدينگي نياز داريم.

مديرعامل شركت آبفار استان همچنين بيان كرد:6ماه است نيروهاي خدماتي و آبداران ما حقوق دريافت نكرده اند اين درحالي است كه اغلب اين افرادحقوق هاي پايين دارند وانباشته شدن این حقوق های ناچیز درشان شرکت ما نیست.

وي بيان كرد: هرسال مناقصاتي در شركت برگزار مي كنيم وخوشبختانه دراين بخش شفافيت خاص ويژه اي داريم تعداد زيادي پيمانكاردر هر مناقصه اي كه شركت داشته حضور مي يابنداما به دليل اختصاص اسناد خزانه بجای اعتبارنقد برای پروژه ها  كسي ازمناقصات ما استقبال نمي كند.

وی دليل اين مسئله را عدم اعتماد پيمانكار به اسناد خزانه وهمچنين نقد نشدن اسناد سررسيد 28آذرماه جاري ذكر كرد وافزود:چندين مناقصه حصاركشي تجهيزات آبي داشتيم كه علي رغم تكرار مناقصات كسي مراجعه نكرده واين موضوع برای ما نگران كننده است.

وي گفت: سررسيد بقيه اسناد نيزبراي سال 98است كه پيمانكاران استقبال نمي كنند.

 

رئيس هيئت مديره شركت آبفار استان كرمان خاطرنشان كرد: ما600نفر پرسنل قراردادي داريم كه حقوق ومزاياي اين افراد رااز درآمدهاي شركت كه عموما ازدریافت آب بها ی روستائیان است مي پردازيم كه در اين بخش نيز200ميليون تومان كمبود داشتيم.

وي بيان كرد: از ديگر نگراني هاي ما درشركت آبفار،اين است كه بحث كمك وزيان شركت در بحث هاي متفرقه محسوب شده وزياد جدي گرفته نمي شود،سازمان برنامه وبودجه كشورمجموعا130ميلياردتومان براي کمک وزيان شركت هاي آب وفاضلاب روستايي در نظرگرفته كه قطعا رقم بسير ناچيزي به هریک از شرکت های آبفار استانی  مي رسد اما در استاني مانند فارس 14ميلياردتومان سهميه کمک وزيان شركت است وسال قبل نيز12ميليارد سهميه داشتند درحالي كه وسعت كاروتعداد نيروي ما دركرمان بسيار بالاتر از استان فارس است.

مديرعامل شركت آبفار استان تصريح كرد: مادراين خصوص مكاتبه زيادي با نماينده هاي استان درمجلس داشتيم تا مقوله كمك وزيان شركت اصلاح شود.

رشيدي اظهار كرد: باتوجه به شرايط فعلي پيش بيني تابستان سختي راداريم وبراي اداره شركت تا پايان سال حداقل 6ميلياردتومان نقدينگي ضروري نياز داريم .

رشيدي گفت:دركل كشور شركت هاي آبفار با مشكلات جدي در بحث اعتبار روبرو هستند ما حتي در روزهاي پاياني سال براي پرداخت حقوق نيروهاي حجمي مان با مشكل روبرو هستيم.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ونماينده مردم كرمان وراور درمجلس نیزدراين ديدارگفت: بايد براي جذب اسناد خزانه اي براي سال 98تلاش كنيد كه جذب شود زیرا در سیستم کشورها وجود اسناد خزانه ای برای پیشبرد اهداف اقتصادی رایج شده وما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.

پورابراهیمی تصریح کرد:كارعجيب بانك مركزي اين بود كه بجاي اينكه موضوع بازار ارز رامديريت كند،نرخ سود سپرده ها را افزايش داده است ،هرچند این عیب می تواند برای امورپیمانکاران شرکت هایی مانند آبفارجاذبه ایجاد کند.

وي افزود: اسناد خزانه در این شرایط با نرخ 20درصد پيش بيني مي شود و مفهومش اين است دولت اگر كاررا برمبناي واگذاری براساس نرخ جديد بگذارد سود برمبناي 20درصد ونه 15درصد براي پیمانکاران محاسبه مي شود و اين به نفع پيمانكاراني است كه از اوراق اسناد خزانه استفاده مي كنند.

پورابراهيمي با اشاره به اينكه موضوع فهرست بهاي خدمات شركت را نيز برمبناي مستندات آماده كرده وبه کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنید تامسئله را در سطح كشور پي گيري کنیم.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: مطالبات ملی شركتها آبفار را با كمك برنامه وبودجه كشور وكميسيون اقتصادي و وزارت نيرو در قالب جلساتی پي گيري خواهيم كرد.

پورابراهيمي گفت: بحث اسناد خزانه كميته ای داردو با حساب وكتاب جلو مي رود، در دنيا رسم براين است كه معادل 100واحد بودجه كشور 20درصد اسناد خزانه باشد و80درصد نقد واسناد واگذار شده در هر سال ،سال بعد از آن پرداخت شود ولي درکشور ما با اين روش پرداخت اسناد خزانه كه دولت انجام مي دهد،مخالف هستيم.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: برآورد ما70هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اگر باشد ،مناسب است.

وي بيان كرد:دربحث سود اسناد در دنيا نرخ ها نرخ هاي قابل قبولي هستند 3و2درصد وسال بعد 100درصد تعهد محقق مي شود ونهايتا 100درصد  دو واحد کاهش داشته باشد نه مانند مانند كشور ما که مشکلات پرداخت اسناد  باعث دو برابر شدن نرخ شود،درنتيجه وظيفه ما نمايندگان اين است كه راه كار مناسب ارائه دهيم.

نماينده مردم كرمان وراور درمجلس همچنين تاكيد كرد: بحث فهرست بها ورديفي براي تعمير ونگهداري درشركتهاي آبفاررا به جدپيگيري مي كنيم .

 

دراين جلسه نماينده مردم كرمان وراوردرمجلس درتماس تلفني با جعفر رودري رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان كرمان خواستار تخصيص كمك ويژه براي حل مشكل اعتباری شركت آبفار استان كرمان شد ومقرر شد سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان مبلغ 5تا 6ميليارد تومان نقدينگي به شركت آبفار كرمان اختصاص دهد.

Print

تعداد نمایش ها (205)/نظرات (0)

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
نظر شما در رابطه با این سایت چه می باشد؟ثبت رأی  مشاهده نتایج

تاریخ آخرین به روز رسانی 1397/09/11