نمونه برداری میکروبی و شیمیایی و انجام آزمایشات لازم

عنوان :  نمونه برداری میکروبی و شیمیایی و انجام آزمایشات لازم

هدف : تامین استانداردهای لازم در جهت بهداشتی نمودن آب شرب

دامنه عملکرد : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

تعریف :       نمونه برداریهای لازم توسط نیروهای متخصص  و انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی  در آزمایشگاه  مربوطه  و مبارزه و اطلاع رسانی عمومی با هر نوع آلودگی تا تامین شرایط استاندارد بهداشتی

مدت زمان انجام کار : بصورت مداوم
مراحل و شرح اقدام :

اعزام نیروهای متخصص از سوی شرکت به روستاها

برداشت نمونه های لازم از آب شرب   و ارسال به شرکت

بررسی لازم ضمن  آزمایشات میکروبی و شیمیا یی

اطلاع رسانی عمومی

تامین استانداردهای لازم


دریافت چارت مربوطه (نحوه اجرای فرآیند)