اهداف

اهداف شرکت

ایجاد توسعه نگهداری ، بهره برداری ، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین انتقال تقسیم و توزیع آب شرب بهداشتی جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها می باشد.